Artikel 1. Aanmelding en inschrijving

1.1   De overeenkomst tussen deelnemer en Knetterlekkerinjevel wordt aangegaan door middel van het invullen van een inschrijfformulier via de website.

1.2  Het Dreamteam is gerechtigd een inschrijving ongedaan te maken.

1.3  De deelnemer onderkent op het inschrijfformulier dat hij/zij op de hoogte is van de Algemene voorwaarden en conformeert zich hieraan.

1.4  De deelnemer ontvangt een bevestiging waarmee de aankoop/inschrijving definitief is.

Artikel 2. Annulering

2.1  Annulering van de inschrijving voor een Event is niet mogelijk.

2.2  Indien er omstandigheden zijn waardoor deelnemer niet aanwezig kan zijn bij een Event dan is het niet mogelijk op een ander moment deel te nemen. 

2.3 Tickets zijn niet persoonsgebonden en kunnen derhalve worden overgedragen. Ieder ticket heeft namelijk een unieke barcode. 

Artikel 3. Inschrijving en betaling

3.1 Inschrijving vindt plaatst per Event.

3.2 De deelnemer ontvangt voorafgaande aan het Event een bevestigingsmail waarbij het ticket is toegevoegd.
Belangrijk: ticket wordt gescand bij aanvang van het Event. Een barcode kan maximaal de som van het aantal tickets worden gescand. De detectie van de scanner is herbij doorslaggevend. Zonder ticket is deelname niet mogelijk.

3.3  Betaling is mogelijk via Molly.

Artikel 4. Wettelijke aansprakelijkheid

4.1  De deelnemer draagt zorg voor een adequaat gebruik van de ruimtes die worden gebruikt tijdens de Events van Knetterlekkerinjevel.

4.2  Het is een deelnemer niet toegestaan drugs en/of alcohol mee te nemen naar een Event.

4.3  De deelnemer zorgt ervoor dat in de pauze en bij het naar buiten treden van het gebouw zo weinig mogelijk overlast wordt bezorgd aan omliggende bedrijven en bewoners.

4.4  De deelnemer meldt toegebrachte schade, aan de eigendommen van Knetterlekkerinjevel of het gebouw, bij een van de leden van het Dreamteam.

4.5  Knetterlekkerinjevel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade/verlies aan eigendommen van deelnemers of anderen.

4.6  Knetterlekkerinjevel is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade dat deelnemers of anderen overkomt.

4.7 Knetterlekkerinjevel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoedingen.

Artikel 5. Auteurs en eigendomsrecht

5.1  Het copyright van alle verstrekte materialen, werkboeken, NEM Model® etc. berust uitdrukkelijk bij Knetterlekkerinjevel.

5.2  Het is uitdrukkelijk verboden geluids- of beeldopnames te maken tijdens Events, tenzij met toestemming van het Dreamteam.

5.3  Knetterlekkerinjevel kan tijdens bijeenkomsten foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden kan een deelnemer herkenbaar zijn. Knetterlekkerinjevel heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Artikel 6. Privacyreglement

6.1 In het kader van de AVG beschikken wij over een privacyverklaring. Deze is te lezen op onder privacy & cookies. Medewerkers van het Dreamteam van Knetterlekkerinjevel conformeren zich aan deze privacyverklaring.

6.2 Gegevens van deelnemers worden verwerkt in een geautomatiseerd gegevensbestand en in deelnemersoverzichten.

6.3 Het doel van de verwerking van deelnemersgegevens is noodzakelijk voor een verantwoorde uitoefening van de administratieve organisatie van onze Events.

Artikel 7. Overige voorwaarden

7.1  In vraagstukken en/of situaties waarin deze voorwaarden niet voorziet beslist het Dreamteam. 

 

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 26 november 2019